وابسته به پارک علم و فناوری

استان چهارمحال و بختیاری

0383 222 9646

شنبه-پنجشنبه 24 ساعت شبانه روز

rayantejarat@imazrae.ir

محاسبه نرخ غذادهی (درصد وزن بدن) برای ماهیان قزل آلای رنگین کمان


مقدار غذایی که باید به ماهی­ ها داده­ شود به وزن ماهیان و دمای­ آب بستگی دارد.

مقدار غذای مصرفی ضریبی از بیوماس ماهیان (وزن توده زنده ماهی) در حوضچه بوده که این ضریب بسته به سایز ماهی و دمای آب متفاوت است. ضرایب مختلف غذادهی، در جدول زیر آمده است. همان طورکه در جدول مشاهده می شود درصد میزان غذای مورد نیاز در هر دما و برای هر سایز ماهی متفاوت بوده است به عنوان مثال در دمای 15 درجه سانتی گراد ضریب غذادهی روزانه برای ماهی20 سانتی ­متری که حدود  100 گرم وزن دارد2/11 مشخص شده است .

 

میزان غذای روزانه برای این ماهی به شکل ذیل محاسبه می ­شود:

 

بنابراین،  ماهی یاد شده روزانه به 11/2 گرم غذای مناسب نیاز دارد.

 

بر اساس جدول زیر  نرخ غذادهی (درصد وزن بدن) برای آزادماهیان قابل محاسبه می­باشد:

 

ادامه جدول: