شرکت شهد زاگرس جهان بین
عضویت از : 1399/06/17

عنوان آگهی : پود عصاره مالت فرآوری شده پروبیوتیکی و انتی اکسیدانی مخصوص آبزیان
دسته : ماهی سردآبی بازاری
موقعیت : کل کشور
قیمت : 0
فواید مصرف: بهبود خوشخوراکی افزایش عملـکرد رشد تقویت سیســـتم ایمنی بهبود سلامـــت و کاهش تلفــــــات بهبود عملکرد دستگاه گوارش کاهـــــــش مصــــرف داروهـا به ویژه آنتی بیــوتیک ها کاهش تنش های زیستی، شیمیایی، فیزیکی و ضعف مدیریت پرورش دستور مصرف: پودری: کیلوگــرم محصــــــــول پــودری1 کارخانجــات: به هر تن خوراک اضافه شود. سی ســی 100 گــرم محصــول پــودری را در 10مــزارع: روغــن گیاهــی یــا آب مخلــــــــــــوط و بــر روی کیلوگرم خوراک اسپری یا مخلوط شود.10 مایع: ســی ســی 10در مزرعــــــه پــرورش آبزیــــــــــــان کیلوگرم خوراک اســپری 10محصول را بر روی یــا مخلــوط شــود.